AMIGOE CURACAO PDF

Op dat moment woonden er ongeveer Caquetio op het eiland. In werden vrijwel alle Caquetio als slaven weggevoerd naar Hispaniola. De Spanjaarden vestigden zich op het eiland in Het eiland werd echter bestuurd vanuit een van de Spaans-Venezolaanse steden. Ook diverse uitheemse bomen en planten werden door de Spanjaarden aangeplant. Dat was vaak een kwestie van trial and error.

Author:Meztilmaran Kigalrajas
Country:Vietnam
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):1 December 2019
Pages:51
PDF File Size:13.1 Mb
ePub File Size:14.32 Mb
ISBN:363-1-47806-871-3
Downloads:54367
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JugoreUgen van aankoimst en vertek val Ligia ok den anderen schrijver Bij gelegenheid van het bezoek van het kantoor wordt werkzam gesI Z. EMAN en A. Deze verbetering zou veel kache SWEvER aan den landvoogd een do- voorkomen en allen tevreden steee cement aangeboden, bevattende een Deze eisct uiteenzetting van de tegenwoordige cen grondige verbetering. Doch 0 toestanden op Aruba met toelichting, 1 de landraden deelen de meening, 0 met verzoek dat daarin verbetering het beter is hernede te wachten zou gebracht worden.

De V0 heden trekking van huwelijken op Savanet Jo. Herhaadelijk igeschiedt in een huis, dat voor deI kunnen schepen niet de Paardenbaai geijke officieele dienstverrichting g binnengeloodst worden, omdat er geen heel ongschikt is en dat niet bet vaste roeiers zijn voor de loodsboot, en grooter is dan cen korenschu1 zoodat de loods, wanneer er een en maakt azoo een miserabelen li schip voor de haven ligt, er nict in druk, terwij toch de parochie V0 slaagt de vereischte 4 roeiers bijeen San Nicolas-Savaneta in ale andeli te krijgen.

Om hierin verbetering stad. Reeds S komende gelegenheid door twee ande- dert langen tijd zijn deze niet me re losse roeiers kunnen aangevuld schoon gemaakt en verkeeren worden. Nog beter zou bet zijn, wanneer Want in de baai van San, kwamen, dezen laatsten keer ond Nicolaas is er voor deze motorbootzulke gevaarlijke vershijnselen optr volstrekt geen werk, zoolang die haven den, zoodat binnen enkele dagen P niet uitgediept en toegankelijk is voor en gezin twee kinderen bezwken, te" groote schepen.

CROES, waar te nemen. Ministerie, is een regelini rijden, er soms doorheen zakken. De open loods op den steioer. I boven toe, en aan de Westzijde tot op we bet neest bedenikeijk is.

De drukte en be- ken te krijgen, hetzij in zijo kwalited weging in de hoofdpaats van Aruba van d. Ambtenaar v. EMAN gevallen, beleedigd eni mishandeld A. Doch de Landraden de plaatselijke aage hij kan voor zijn wooing wel een per- legenhedeii te bespveken wcarij ZL manenten wachipost handhaven, waar- tevens den wnsn uitdrukte, dat d door de rondes des te nicer verzwakt verhouding tusschen de landradeie worden wegens bet gearing getal dienst- den Gzaghcbber on voortamin bet doeaden agenten.

Onmiddel- buiten den Rad de zaken te pr lijke uitbreiding van het politiecorps keni en in dcn Raa. Bij het invoeren van het loketsysteem op het postkantoor, Op Z terrbamaad 28 A lo-sti1si. Henssen Vom zilter. Breeveld Secretaris.

I-raani Penningmeestfr. Zoo kan men op het postkantoor L. Aksel Coininissarissdr voorrecht hebben hun brieven te mo- A. Niekoop gen ontvangen of wel omdat zij een E. Nagele loket hebben of wel omdat zij buiten Zij, die leden wenschen te wOret de stad wonen of den ambtenaar kun- van deze Vereeniging, wenden zichto nen wijs maken, dat zij buiten de stad een der bovengenoemde bestuursled wonen of wel omdat zij vrienden heb- aan de Witteweg No.

I 11 September V c fo. Eenkerk in 32 jaa gebouwd door;6Dmetselaar. Crt, vertelt van ten kerk waarwaarvan de laatste, de ,,Maxima" groot Jaren. Evenmin als men ooit gedacht zou Maatschappij. Benevens Gavenhage Juli I d tic e so ile iC u dA meao, zo binnen schepen stoom- en In tre g n e n o d v n eg1 e e pbieekolonie in Zuid-Amerika Z zeilschepen metende ruim19 Noot van de Redactie van de olie van Maracaibo aangevoerd, aldus nesrengen een vn cigen even Nog tevan de verborg hij een grooten trots op zijn Opboeento en oorpodi gwetmillioen ton, niet ton, mnaar M".

Verslag v. Hij verzocht eekenis van een wereidhaven zou Hjv oh Verkrijgen. Ginds, op Sumatra, twee mlie o. Wegens plan te maken. Als eensge voorwaarde Met zijn tabakscultuur de grondslag stig van 36 landen, van herkomst of bestaan op Curagao. De pastoor betaalde hun werk eiland der Nederlandsche beneden- Afrika op weg naar bet Panamakaal of di jaar wel als het juiste gekozen In dat jaar werd met I lighter met want gratis diensten verlangde hij Windsche eilanden in de Carafbische varende.

Zoo Z ee. Willemstad is bunkerstation en toe- bestaan van de C. Maracaibo aangevoerd. Duizenden vreem Men oordeele tuit de volgende da- En nu in dagelijksruim De baksteenen warren niet zoo ge men die thans ook van particuliere pen veelal uit Amerika de kolo- hen over le C. Wat is dus de juiste datum voor makkelijk te krijgen.

Er zouden wel Zijde mogen beleven, nog sluimert de nie en het behoeft geen betoog, hoe De plantage Asiento, waar thans de de viering van het 10 jarig bestaan? Maar een Zusterkolonie Suriname, welke uit dit aan ieder op bet eland ten goede groote raffinaderij gevestigd is, werd in Volgens onze meening dateert van 30 Maecenas kwam te ulp; hij gaf een haar slaapoo Suinamnbekewakerg ko r t.

Petr oen en en tweeden scon et arm ruoePen moo en wordendwke rige- Vor een droogliok beeft de C. De koopacte werd ge- My op ons eiland. Doch in Mei betur De boren weke If Dit jaar is et 10 jaren geleden, da i1. Ischoon de eerste goed al gauw danig de ,,Bataafsche", de Curagaosche Pe- bet Koloniaal Gouvernement daartoe In de Koloniate Versagen vonden In hadden wij dus bet 2e bekoelde als ze een uurtije over troleum Maatschappij oprichtte met niet durflde overgaan.

De scheeps- we de volgende datums opgeteekend. In bovenstaand art. Van dit dok, dat in het Schottegat Aldus in het Kol. Versag van rich met een kapitaal van 4 million Maar bet materiaal was niet de lie wereld. Het werkvolk onibrak. En Bevoorrecht door haar gunstige jig- schepen dan die, behoorende aan de Waarin echer dien aanvang bestond lioen gulden. Doch dat kapitaal zal daarin lig bet wonderlijke van deze ging en haar natuurlijke haven in het Islavloot gebruik mogen maken.

En metselaar, Vito Schottegat over de St. Annabaai, boven Het spreekt van zelf dat de C. Het ruwe werk werd Solie, gasoline, benzine, ruwe olie, De watervoorziening is door de Maat- e- Di rst prentbrlefkaarten. Dikwijls troleumcokes. Het is van bet grootste belang A Tuck, een der directeuren van de moest de pastoor eigenhandig de kalk De C.

Sir Adolf was de eerste, seppe Branchini den eersten door Vito flaatschappijen, welke blijk hebben waaraan Curagao betrekkelijk zoo arm: Onlangs werd de vraag gesteld wat die in te Londen prentbriefkaar- Mazzoli gelegden klinker zegende, was gegeven goeden en degelijken arbeid 1 is.

Het waterreservoir op Zapat kan er eigenlijk geworden is van de ,dikke ten heeft uitgegeven. Zoo waterputten bet water op, dat door Een Amerikaansch vakblad uit de De Aug. Meer dan leverde de Delftsche Pletterij L. Ide de imaatschappij in een club- voorhoogdruk-distilleerketelsgebruikt, den Bosch, dezelfde die in Oost-Indie ren.

Maar Branchini liet zich niet behoog is. Deze werden gebouwd op gebouw. Tennis- en golfbanen zijn en een groote Amerikaansche petro als gouverneur-generaal de ,,vader van dotten: de werkman was zijn toon het groove emplacement van de ,,Isla" aangelegd. Er bestaan plannen om mo- leummaatschappij is er op bet oogen bet Cultuurstelsel" werd.

In West-In- waard en wat hem toekwam werd Op bet schiereiland Asiento in bet derne geriefelijke woningen te bouwen blik mee bezig zes van zulke oude di heeft de zending van v. Schottegat, aangekocht door lie C. Reeds hebbe n ketels door vier nieuwe, van di Duitsch diepe sporen nagelaten ; hij liet er cor- Misschien droeg ook vadertrots bij tot M.

Mazzoliheeft een Slagruimte bezit van M3, ter- Negropont keurig gebouwde huizen. Het meaal is bizonder geschikt de loniale hervormingen verdwenen de zoon, die voor piester studeert en bet Wijl nog M3 in aanbouw is. Er is nog een Nederlandsche maat- hooge temperatunr en den hoogen een na de ander. Mis zal opdragen in brood aan den bouw van de raffina- heeft algeleverd, n.

Seintoe- maieproces van zware in lichte olie de rij der gouverneurs, een poovere het kerkgebouw, dat geheel tot stand derij met kraakinstallatie, welke in stellenfabriek te Hilversum, welke vol- gebruikt wordt. Thans gens bet ontwerp van Ingenieur Scho- stookolle voo r omotlurin. De hh. Rondom trie Maatschappij," gevestigd te Wil-1gesteld. Ca k00 K. Poer koe glftand van 20 K.

Tot dusver is dit latie-bankwezen" is de titel van een aan het slagen er van, de parochiaiflaabschappij op haar ternein een aan- nit Ned-lndi. Een ka. Zij allen zagen het aan, briek te Schiedam leverde in de uitgaven hebben overtroffen, zi -lHet eerste Engelsche autogiro- of sche housoorten over het jaar ; hoe een kadinaal zeven maal schreed tanks van verschillende constructie.

Over de Rijksbijdrage Southampton beproefd door kapitein C. En met tankschepen vervoerd, waarvan behoefie dat jaar niet te worden be- Frank Courtney. Het toestel had nog ontleend berich over de productieve tusschen hen stond algetobd door de tie Curaqaosche Scheepvaart Maat- schikt.

Daarvan zijn er 16 steeds in ds van de ,,Bataafsche," Nederland en recht op het door een stuk papier op cen speciaal nummer van het ,Bo- lang begeerden luister. De reis van Venezuela naaruragao zijn deelachtigworden. Meer aangegeven landingspunt. Hij had zich verstopt. Missebien lurt 4 dagen.

ASME BPVC IX 2010 PDF

Petronia cabinet

.

ESQUINES CONTRA CTESIFONTE PDF

Damen Shiprepair CuraƧao

.

ACUSTICA PSICOACUSTICA ROEDERER PDF

Amigoe di Curacao ( 04-11-1986 )

.

Related Articles